TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

SORUMLULUK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜTNAMESİ

TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.(TCEEGE) ’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. ’nin müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini işlememe, ifşa etmeme, harici yerde saklamama ve kullanmama yükümlülüğü altında olduğumu. Öğrendiğim kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağımı, aktarmayacağımı, işleme amacı dışında kullanmayacağımı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmamdan sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş olduğumu.

İlgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. ’nin talimatları olmaksızın kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yetkimin olmadığını.

Bilgim ve onayım dahilindeki çalışma süreci kapsamında, işletmenizin internet sitesine kayıt olacağımı, gümrük ve ödeme süreçleri tarafımca ya da takibimde tamamlanan işlemlerde, işletmenize beyan ettiğim telefon numarasına SMS ile gelecek kodu, konteyneri/yükü/malı taşıyan araç sürücüsüne/firmaya ileteceğimi, bu kodu gösteren araç/şoförün işletmenize ilgili hizmetin verilmesi adına alınmasını talep ve kabul ederim.

Talebim ve kabulüme uygun olarak yapılacak bu işlemler kapsamında, işlem yapılmasını istediğim ilgili konteyner/yüke ait yetkili olduğumu ve gelen kodu doğru/yetkili nakliye/şoförüne ileteceğimi, ilgili kodun bir şekilde yanlış kişilerin eline geçmesi ve doğurabileceği tüm sonuç ve masraflardan sorumlu olduğumu, bu işlemlerle ilgili olarak TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.’nin doğmuş ve doğacak tüm zarar ve kayıplarında sorumlu olduğumu gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt ederim.


TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. (“TCEEGE”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

TCEEGE tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi , müşteri hizmetleri, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, TCEEGE veya TCEEGE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

TCEEGE olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde TCEEGE’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

TCEEGE müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, TCEEGE ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

TCEEGE, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

TCEEGE ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  1. TCEEGE’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  2. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  3. TCEEGE’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  8. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ünvan: TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.
Mersis no: 0833046837200001
E-mail adresi: tceege@hs03.kep.tr
Posta adresi: 25.Cadde No:2 35800 Çakmaklı-Aliağa / İZMİR